1983

Eira Mawr!! Dyna sut dechreuodd 1983; lle oer iawn oedd festri'r Tabernacl i ymarfer. Cafwyd noson dda yn Neuadd y Dre, Tregaron ar ddechrau'r flwyddyn , gyda chynulleidfa o dros300. Roedd fan gyda'r bois i gario'r offer, ond penderfynodd Robert, y drymiwr, fynd i'r gig ar ei fotorbeic. Wrth gwrs aeth popeth yn iawn - nes diwedd y nos! Ar ôl cario pethe nôl ac ymlaen, cymerwyd seibiant bach yn y neuadd a dywedodd Rob ei fod yn mynd adre - popeth yn iawn, nes bod pob un yn sylweddoli bod Robert wedi mynd ag allwedd y fan yn ei boced! Felly noson oer oedd o flaen y band, yn cysgu ar lwyfan Neuadd Tregaron - diolch i'r gofalwr caredig!

Chwaraeodd Ail Symudiad sawl gig yn ystod y gwanwyn hwnnw, gan gynnwys neuadd Ffostrasol a Chlwb Tanybont Caernarfon, .(sydd erbyn heddiw, yn anffodus wedi mynd ac yn ei lle nawr mae maes parcio) Cafwyd nosweithiau da yn y Dixieland, Rhyl ac yn y Ddawns Rhyngolegol hefyd.

Dechreuodd Clwb Ifor Bach, Caerdydd gynnal nosweithiau roc, a bu AS yn chwarae yno, ynghyd â Gwesty'r Great Western. Y flwyddyn honno cynhaliwyd yr Eisteddfod yn Sir Fôn ac ymddangosodd y band, fel arfer, yn Twrw Tanllyd.

Dalia caneuon newydd i ddod, a daeth gwahoddiad gan Radio Cymru i recordio sesiwn i Sosban. Roedd stiwdio newydd gyda Richard Morris erbyn hyn ac yno recordiwyd dwy gân sef Arwyr Addfwyn a Fel China Bell. Profodd Fel China Bell yn eitha' poblogaidd mewn gigs; daeth honno allan ar record hir Sesiynau Sosban.

Erbyn diwedd yr haf teimlodd Ail Symudiad bod eu cyfnod yn dod i ben yn y sîn bop Gymraeg, roedd y gwaith o redeg Fflach ar y pryd yn cynyddu, ac roedd gwaith dyddiol ganddynt - roedd cynnal y label yn ariannol yn anodd hefyd. Felly penderfynodd y tri i chwalu, Cyn gorffen daeth y newyddion cynhyrfus bod Delwyn Siôn, cynhyrchydd gyda'r BBC eisiau AS i wneud rhaglen arbennig am eu gyrfa a chanu nifer o ganeuon yn y stiwdio. Galwodd Delwyn y gyfres o ganu pop yn Edrych Trwy y Camerau ar ôl sengl AS.

Roedd y gig ola yn Nadolig 1983 ym Mlaendyffryn - ble arall!? Noson anhygoel ac emosiynol i bawb . Daeth tua 1000 yno o bob cwr o Gymru. Rhaid oedd i ddau o PA Rocyn sefyll gyda'r speakers, gan eu bod yn bownsio lan a lawr i ganeuon fel Sefyll ar y Sgwâr, Garej Paradwys, Symud Trwy'r Haf a.y.b. Roedd yn grêt gweld ffrindiau o grwpiau eraill yno fel Rocyn , Diawled, Malcolm Neon a ffrindiau tu allan i fyd cerddoriaeth. Hefyd am y tro cyntaf yn un o'u gigs roedd Betty a Moelwyn (mam a tad Richard a Wyn).

Ar ddechrau 1984 clywodd Ail Symudiad eu bod wedi ennill Gwobr Arbennig Sgrech am eu cyfraniad i'r sîn bop Gymraeg - tipyn o anrhydedd . Rhaid oedd penderfynu wedyn beth oedd a ddigwyddai i Fflach. Ar ôl hir drafod penderfynodd AS i gadw Fflach i fynd, ac yn fwy na hynny i brynu offer recordio, gyda Wyn yn rhedeg y stiwdio yn Festri'r Tabernacl. Cafodd y grwp wahoddiad i recordio cân Eisteddfod Llanbedr Pont Steffan a'r Fro - Bedlam Bant yn Bont - anodd oedd gwrthod y gwahoddiad, a theithiodd y bois i Sain i recordio gyda Brian Breeze fel cerddor gwâdd. Daeth y sengl allan gyda Arwyr Addfwyn ar yr ochr arall. Erbyn diwedd 1984 penderfynwyd ail ffurfio y band - pawb yn gweld eisiau ymarfer a pherfformio ac felly mae'r stori'n parhau......!

Rhaglen Ser HTV gig yn , neuadd Ysgol y Preseli Crymych 1983.

Y gynulleidfa yn ystod un o gigs Ail Symudiad 1983.

Neuadd Blaendyffryn.

MySpace