Ail Symudiad

Power Pop/Pync/Mod

Mae'r stori yn dechrau yn Aberteifi ym 1978. Ffurfiwyd y band yn ystod y cyfnod pync a'r don newydd. Dylanwadwyd ar y grŵp gan nifer o fandiau fel yr Undertones, Buzzcocks, Clash, Pistols. Roeddent hefyd yn hoff iawn o fandiau ska fel Y Specials, a'r Trwynau Coch yng Nghymraeg. Bu'r Trwynau yn dipyn o help i Ail Symudiad ar y dechrau. Aelodau Ail Symudiad ar y cychwyn oedd Wyn Jones, bâs, llais cefndir; Gareth Lewis, drymiau; a Richard Jones, gitâr a llais.

Wedi ymarfer yn gyson dros Aeaf 1978 a misoedd cyntaf 1979 chwaraewyd eu gig cyntaf yn Aberteifi ym mis Mai y flwyddyn honno, yr un noson enillodd Terry Griffiths deitl pencampwr y byd yn snwcer! Roedd AS yn ffodus o gael defnyddio festri Tabernacl yn y dre fel lle ymarfer, ac fe ddenodd y swn nifer o bobl ifanc i mewn i weld beth oedd yn mynd ymlaen, yn ogystal â phobl oedd ar wyliau- gan fod un o feysydd parcio y dre tu ôl y festri! Doedd dim un band roc wedi bod yn ymarfer yn unrhyw gapel yn Aberteifi o'r blaen! Roedd AS yn ddiolchgar iawn i'r capel am eu caredigrwydd; ac yn gwerthfawrogi'n fawr help a chyngor Malcolm Gwyon (daeth yn Malcolm Neon nes ymlaen a pherfformio ei hunan).

Y tro cyntaf iddyn nhw chwarae tu fâs yr ardal oedd yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon (1979) - yn Twrw Tanllyd, ac yn Sesiynau Sgrech yng Nghanolfan Tanybont. Roedd yr ymateb gan y gynulleidfa yn Tanybont yn hwb mawr i'r band ac fe'u galwyd yn ôl dro ar ôl tro i ganu mwy. Roedd hwn yn brofiad gwych, a daeth mwy o bobl i glywed am y gerddoriaeth. Ar ôl yr Eisteddfod daeth galwadau i chwarae yn llefydd fel y Pier yn Aberystwyth gyda UMCA.

Yn ystod yr haf danfonwyd rhai tapiau a recordiwyd tra yn ymarfer i Eurof Williams, cynhyrchydd Sosban. Ym mis Hydref daeth yr alwad i recordio sesiwn i Sosban, yn cynnwys caneuon fel Petrol a Paraffin. Cafodd y bois ymateb da i'r sesiwn a daeth mwy o gigs i'r grŵp cyn y Nadolig. Chwaraewyd am y tro cyntaf yn Neuadd Blaendyffryn, Llandysul- lle a oedd i ddod yn bwysig iawn i'r band yn y blynyddoedd i ddilyn.

1980

Tua Hydref 1979 ymunodd aelod newydd a'r band sef Robin Davies ar gitar rhythm. Ar ol cael y cyfle gan y Trwynau i chwarae 'support' iddynt ar sawl achlysur, cafodd AS y profiad i chwarae ym Mharti Nadolig y Trwynau Coch yng Nghorwen - noson fawr!. Yn gynnar yn 1980 daeth y newyddion y byddai AS yn cael rhyddhau eu sengl gyntaf, yng ngfyfres Senglau Sain. Roedd y band yn ddiolchgar iawn i Sain am y cyfle i recordio, a hynny yn eu stiwdio 24 trac newydd yn Llandwrog. Eurof Willaims oedd yn cynhyrchu a'r caneuon oedd Whisgi a Soda ac Ad Drefnu. Dechreuodd y bois wneud ymddangosiadau teledu, gydag un fideo ar gyfer rhaglen newyddion BBC Cymru wedi'i ffilmio yng Ngwesty'r Cliff ger Aberteifi. O bosib doedd y BBC ddim yn cysylltu y mudiad pync/don newydd ag ardal Aberteifi ac yn meddwl byddai'n stori dda!! Roedd ymwelwyr i'r gwesty yn edrych yn syn ar grwp pync yn chwarae yn y bar, ac yn yfed whisgi a sodas! Ond y gwir yw dyw y gân ddim abiti yfed ond am weithwyr, fel er enghraifft, glowyr yn cael eu sathru dan draed gan eu meistri.

Oherwydd y gigs a'r caneuon newydd roedd AS yn ymarfer o leiaf dair gwaith yr wythnos, ac yn cael 'break' drwy mynd i'r Arcade yn Lower Mwldan i chwarae Space Invaders/Galaxian Attack ar y peiriant fideo - 10c y 'shot' oedd hi yr amser hynny! Yn y flwyddyn hon ymddangoswyd ar y rhaglen Sêr, HTV, lle canwyd Ad Drefnu a chael cyfweliad gydag Arfon Haines Davies.Dechreuwyd chwarae yn gyson yn llefydd fel Plas Coch, Sir Fôn; Clwb Tanybont, Caernarfon, ble yr oedd o hyd croeso gan Eirlys a Dic, ac yn neuaddau pentref fel Llangadog, Llanfair Caereinion a Ffostrasol, nosweithiau a drefnwyd gan mudiadau lleol a bobl fel Cymdeithas yr Iaith. Roedd yr Eisteddfod y flwyddyn honno yng Ngŵyr lle chwaraeodd y band eto yn Twrw Tanllyd. Trefnwyd y Twrw gan Gymdeithas Adloniant Cymru, ac roedd yn wythnos bwysig iawn i fandiau Cymraeg. Ymysg y grwpiau oedd Geraint Jarman, Trwynau Coch, Bando, Jip, Doctor a.y.b. Roedd AS yn ddylanwad i grwpiau eraill ddechrau fel Eryr Wen o Gaerfyrddin, ac yn eu hardal eu hunain roedd Rocyn, Diawled a Malcolm Neon wedi dechrau chwarae a recordio.

Yn ystod y gigiau cafwyd cyfweliadau gyda Richard Rees ar y rhaglen Sosban,- rhaglen a fu'n bwysig iawn i dwf a phoblogrwydd y sîn bop Gymraeg. Cynhyrchydd y rhaglen oedd Eurof, (Braf yw clywed y rhaglen nôl ar y radio yn 2008). Cafodd y band sylw yng nghylchgrawn Sgrech yr adeg hon gydag adolygiadau i'w gigs. Roedd y cylchgrawn yn adlewyrchu bwrlwm canu pop/roc ac yn boblogaidd iawn.

Pont Aberteifi

Ymarfer yn 1979 yn Festri Tabernacl Aberteifi.

Lluniau i gyd yn un o'u gigs cyntaf yn Drefach Felindre.

Baner Ail Symudiad

Clwb Tanybont Steddfod Caernarfon 1979.

Ail Symudiad gyda Eurof Williams, Sosban yn recordio am y tro cyntaf.

Eu sengl cyntaf ar label Sain - 1980 - Ad-drefnu/Whisgi a Soda.

Ail Symudiad yn recordio eu senglau cyntaf yn stiwdio Sain.

Ail Symudiad Plas Coch, Sir Fon 1980.

'Twrw Tanllyd' Eisteddfod Gwyr 1980.

Yn H.T.V Caerdydd cyn un o'u ymddangosiadau cyntaf ar y teledu.

Eisteddfod Gwyr 1980, Ymlacio cyn chwarae!

Simon Tassano 1980

Y Ffordyn ffyddlon oedd yn cario'r amps/gitars!

Recordio yn Sain, Malcolm ar y dde

Parti Nadolig Y Trwynau Coch

Richard Ail Symudiad u'n o'r gigs cynnar

Gareth

MySpace